CURRICULUM VITAE

Dit is het Curriculum Vitae van Ab Schelling, eigenaar van Schelling Advies. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement binnen de vakgebieden verkeer, infrastructuur, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Ab Schelling heeft de studie Civiele Techniek aan de TU Delft in 1995 afgerond. Zijn afstudeerwerk heeft hij uitgevoerd bij de gemeente Rotterdam en de RET.

SCHELLING ADVIES – GEMEENTE RIDDERKERK

Vanaf juni 2022 werk ik als projectleider en algemeen adviseur voor de gemeente Ridderkerk aan de voorbereiding en aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV). Dit gaan wij doen voor de verbinding van Ridderkerk naar Rotterdam. Deze busverbinding, momenteel lijn 146, wordt de snelle R-net verbinding die Ridderkerk met Rotterdam gaat verbinden. Eerst zullen diverse schetsontwerpen gemaakt worden door RHDHV. Dit ingenieursbureau werkt samen met de gemeente alle ontwerpen uit. Er zal overleg zijn met omwonenden. Daarna zullen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en wordt de lijn op verschillend plaatsen aangepast zodat de bus het sneller en comfortabeler kan gaan rijden. Naast de gemeente zijn ook de RET en de MRDH betrokken als partners in dit project.

SCHELLING ADVIES – PROVINCIE ZEELAND

Van juli 2021 tot juni 2022 werkte ik als Senior adviseur bij programma Regionale Bereikbaarheid. Samen met het team Regionale Bereikbaarheid en de programma manager keek ik naar een verbetering van het werkproces, waarbij keuzes werden gemaakt tussen beleidsmatig werken en projectmatig werken. Daarnaast initieerde ik innovaties binnen de Provincie Zeeland en stemde ik af met RWS, Min I&W en Min BZK over de wisselwerking tussen projecten van de Provincie en het Rijk.

SCHELLING ADVIES – GEMEENTE CAPELLE A/D IJSSEL

Vanaf maart 2020 werk ik als senior verkeerskundige binnen het team Mobiliteit, afdeling Ruimte, van de gemeente Capelle a/d/ IJssel. Als senior ben ik tevens verantwoordelijk voor de coördinatie binnen dit team. Naast het team van Stadsontwikkeling nemen in alle overleggen ook drie medewerkers van Stadbeheer deel. Tezamen zorgen wij voor alle vraagstukken rondom verkeer en mobiliteit in de gemeente en stemmen wij zaken over ontwerp af in de Adviescommissie Verkeer en Vervoer. Overige afstemming van beleid binnen Stadsontwikkeling vindt plaats met collega’s van RO, Stedenbouw en Duurzaamheid. Een belangrijk document waaraan gewerkt wordt is het Programma Mobiliteit met bijhorende uitvoeringsagenda en de Stadsvisie. Daarnaast wordt gewerkt aan projecten zoals Centrumring en Rivium.

SCHELLING ADVIES – BAR-ORGANISATIE

Vanaf januari 2018 werk ik als projectmanager voor de BAR organisatie aan de Snelfietsroute IJsselmonde, ook wel de F15 genaamd. Deze snelfietsroute loopt van Ridderkerk, via Barendrecht en Albrandswaard naar Rotterdam. De Provincie Zuid Holland heeft gezorgd voor het initiatief voor deze route en heeft subsidie van het Rijk, de Provincie en MRDH geregeld. De gemeenten dragen ook ieder een deel bij. Ook Waterschap Hollandse Delta draagt bij aan het project. Vanwege de vele stakeholders is dit organisatorisch een lastig project. Het is meer een programma met daarbinnen circa 20 deelprojecten binnen de gemeenten en op gebied van het Waterschap WSHD. Mijn rol als projectmanager is om de financiering te stroomlijnen en de voortgang van de projecten te verzorgen tezamen met de civiel projectleiders, verkeerskundig adviseurs en andere belanghebbenden, zoals de Fietsersbond.

SCHELLING ADVIES – GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Vanaf november 2018 t/m april 2020 werkte ik voor de gemeente Haarlemmermeer, afdeling Ruimte, Economie en Duurzaamheid (RED) binnen de vakgroep Verkeer. De opdracht was om voor diverse gebieden binnen de gemeente de relatie te (laten) onderzoeken tussen de woningbouw en de behoefte aan infrastructuur. Met name de hoofdwegen zijn dermate belast dat deze de gewenste opgave voor woningbouw in de weg staat. De gemeenteraad had aangegeven om “….eerst te bewegen en dan pas te bouwen….”. De relatie tussen woningbouw en infrastructuur werd onderzocht met behulp van statische verkeermodellen en waar nodig (micro) simulaties. Fasering van woningbouw speelde een belangrijk rol in dit vraagstuk.
Daarnaast nam ik deel in de projectorganisatie van Sugar City om op hoofdlijnen advies te geven over de verkeerskundige gevolgen van deze ontwikkeling op de directe omgeving. Met name de oversteek van voetgangers nabij het station werd daarbij onderzocht.

SCHELLING ADVIES – GEMEENTE ALBRANDSWAARD EN GEMEENTE BARENDRECHT

Van september 2016 – december 2018 werkte ik op basis van inhuur voor de gemeente Albrandswaard, vanuit de BAR-organisatie. Ik werkte als algemeen beleidsadviseur voor de wethouder Verkeer en als onderdeel van een team van drie verkeerskundigen aan diverse projecten voor de gemeente. Sinds april 2018 werkte ik daarnaast ook voor de gemeente Barendrecht, o.a. aan het afronden van de parkeernota en als algemeen adviseur voor de wethouder Verkeer.

SCHELLING ADVIES – GEMEENTE DEN HAAG

Van september 2015 – april 2018 werkte ik op basis van inhuur voor de gemeente Den Haag. Ik werkte als projectmanager van diverse projecten voor de afdeling DSO Verkeer. Ik deed dit vanuit de afdeling DSO Verkeer en later vanuit DSO Projectmanagement (PmDH) waarbij ik veel heb samen gewerkt met het ingenieursbureau van Den Haag (IbDH).

SCHELLING ADVIES – DOW ARUBA

In 2013 ben ik gestart met Schelling Advies. Ik heb een aantal adviesdiensten verricht voor de Dienst Openbare Werken van Aruba. Ik heb o.a. gewerkt aan de invoering van het verkeersmodel voor Aruba, een advies voor verbeteringen van diverse wijkontsluitingen, het eindadvies voor de Green Corridor en een advies voor betaald parkeren in Oranjestad.

TNO ARUBA

Op Aruba heb ik gewerkt voor de lokale vertegenwoordiger van TNO. Ik heb daar een aantal projecten geïnitieerd op gebied van verkeer en energie. Daarnaast was ik op persoonlijke titel werkzaam voor de adviescommissie Green Corridor.

TNO MOBILITEIT IN DELFT

Bij TNO ben ik business developer geweest van Urban Strategy, een instrument voor interactieve planvorming met betrekking tot verkeer, milieu en ruimtelijke ordening. Verder ben ik projectmanager van CIVITAS PLUS geweest. En ik ben projectmanager geweest van een groot onderzoeksproject voor Toyota op gebied van verkeer en milieu. Ik ben teamleider geweest voor het team Mobiliteit en Infrastructuur van TNO in Delft.

PANTEIA (VOORHEEN NEA)

Dit adviesbureau werkt o.a. voor de Europese Commissie. Bij NEA heb ik o.a. als projectmanager gewerkt voor CIVITAS, het stedenproject voor duurzame mobiliteit in EU steden. Daarnaast was ik projectmanager van het EPOMM platform voor mobiliteitsmanagement. En ik heb een aantal studies verricht, o.a. in Mozambique en Albanië.

GEMEENTE ROTTERDAM, DS+V, VERKEER

Bij de gemeente Rotterdam heb ik als projectmanager gewerkt voor rijksweg A15, Randstadrail, Vinexlocatie Barendrecht, parkeerbeleid, fietsbeleid, TramPlus en Rotterdam CS.

Voor meer informatie over de reeks aan projecten die ik heb uitgevoerd verwijs ik graag naar het onderdeel ‘Projecten’.